Metal Contruction for New Cafe and Restaurant

KHK imex

About KHK imex

การลงทุนสร้างร้านอาหาร เท่ห์ ท่ามกลางธรรมชาติ ที่สวยงาม

การลงทุนสร้างร้านอาหาร ในยุคปัจจุบัน เริ่มหันเหเข้าสู่การตั้งสถานที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ปกคลุมด้วยพื้นที่สีเขียว ความร่มรื่น วิว ทิวทัศน์ที่สบายตา บรรยากาศที่ผ่อนคลาย…. ลดความวุ่นวายของสังคมเมือง

ความหลากหลายของด้านศาสตร์งานออกแบบ ก่อสร้าง ตกแต่ง และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว. ทำอย่างไรให้ส่วนผสมเข้ากันอย่างลงตัว เพื่อลดความแข็งเกรงของแบบโครงสร้างสถาปัตย์ให้ดูอ่อนช้อย

โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมหลัก ที่ก่อเกิดจากการออกแบบใช้คอนกรีต หรือแม้แต่เหล็กโครงสร้าง ซึ่งโดยทางวัสดุศาสตร์ หรือมุมมองแสดงออกมาซึ่งความแข็งแกร่งทนทาน แต่ความนุ่มนวลต้องมีการนำวัสดุจากธรรมชาติ หรือวัสดุที่เลียนแบบธรรมชาติ มาตกแต่งเพิ่งเติม ผสมผสานให้เกิดความกลมกลืน ซึ่งความเป็นธรรมชาติจะทำให้ วัสดุที่แสดงถึงความแข็งแกร่งแลดูอ่อนช้อยลงได้

การเลือกวัสดุ ที่มาใช้ทำโครงสร้างสถาปัตยกรรมหลักของร้านอาหาร โดยส่วนใหญ่ทั่วไปมักจะใช้ คอนกรีต หรือ เหล็กโครงสร้างเหล็ก นอกจากเพื่อความแข็งแรงทนทานถาวร และความสวยงามแล้ว การออกแบบที่ดียังสามารถนำเทคนิคทางสถาปัตยกรรมมาช่วยในการเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานต่างๆในแต่ละส่วนพื้นที่ของร้านอาหารได้ด้วย เช่น การก่อเคาร์เตอร์ปูนเตาครัว หรือการทำโครงสร้างเหล็กหลังคา เพื่อการแขวนสิ่งที่ใช้ตกแต่งร้าน หรือ แม้กระทั่งโคมไฟต่างๆ เป็นต้น

การนำวัสดุจากธรรมชาติ หรือ วัสดุที่เลียนแบบธรรมชาติ มาใช้ในงานตกแต่ง หรือ นำมาใช้กับส่วนเสริมงานสถาปัตยกรรมโครงสร้างได้ด้วย แต่สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจคือ วัสดุจากธรรมชาติมีการเสื่อมสภาพตามกาลเวลา หรือการใช้งาน ฉะนั้นการออกแบบจะต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ และจะต้องออกแบบส่วนนี้ เพื่อการบำรุงรักษาให้คงสภาพนานที่สุดด้วย

การเริ่มต้น จากการนำเสนอรูปแบบของร้านจากแนวคิดหรือจินตนาการ (Imagination Concept) ไปสู่ขั้นตอน การออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่จะพยายามวาดฝันของคุณ ให้ออกมาเป็นภาพกลางที่สามารถสื่อสารกับทุกคน หรือเราเรียกว่า “แบบสถาปัตยกรรม (Architectural Drawing)” และจะนำไปสู่โลกของความเป็นไปได้ในการก่อสร้างต่อไป หรือเราเรียกว่า “แบบงานวิศวกรรม (Engineering Drawing)”

เราจะมาปั้นฝันทางจินตนาการให้ใกล้เคียงความจริงที่สุด

Enter your keyword